Privacybeleid van Beroepsvereniging Mediathecarissen Onderwijs
 
Welkom bij de website van de Beroepsvereniging Mediathecarissen Onderwijs( “ BMO”, "wij", "onze", "ons").
 
Uw privacy is belangrijk voor ons. In dit privacybeleid stuk wordt uitgelegd hoe wij uw gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en bekendmaken wanneer u gebruik maakt van onze website   www.bmo.nu en/of onze community site bmo.pleio.nl  (samen aangeduid als het "Platform") en andere diensten die door ons worden aangeboden of verricht (de “Diensten”). 
 
Dit Privacybeleid website geeft onder meer een toelichting op de volgende onderwerpen:
1.                  Onze uitgangspunten met betrekking tot uw gegevens en uw privacy
2.                  De informatie die wij over u verzamelen
3.                  Hoe wij uw gegevens gebruiken
4.                  Hoe wij uw gegevens delen
5.                  Hoe wij gebruik maken van cookies en soortgelijke technologie
6.                  Uw keuzes met betrekking tot uw gegevens
7.                  Hoe u contact met ons kunt opnemen over privacykwesties
 
Door gebruik te maken van de Website of onze Diensten, stemt u ermee in dat uw gegevens worden gebruikt op de wijze zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.
 
Voor uw gemak hebben we de informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën opgenomen in dit document (het Cookiebeleid). Het Cookiebeleid maakt deel uit van het Privacybeleid, en wanneer wordt verwezen naar het Privacybeleid, omvat deze verwijzing tevens het Cookiebeleid.
 
Neem even de tijd om dit Privacybeleid (waaronder het Cookiebeleid) door te lezen, en ga na of u akkoord bent met de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken en bekend maken.
Als u niet akkoord gaat met de bepalingen van dit Privacybeleid, moet u geen gebruik maken van de Website of onze Diensten. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@bmo.nu
 
Let wel: dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de Website, Community site en de Diensten (samen aangeduid als het "Platform"). Wanneer u het Platform gebruikt, kunt u links tegenkomen naar andere websites, apps en diensten, of toepassingen die u in staat stellen informatie te delen met andere websites, apps en diensten. BMO is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze andere websites, apps en diensten en wij raden u daarom aan het privacybeleid van deze websites, apps of diensten door te nemen voordat u persoonsgegevens via hen deelt.
Onze uitgangspunten
We hanteren een aantal eenvoudige uitgangspunten ten aanzien van gegevensbescherming en privacy, die als volgt kunnen worden samengevat:
-          U moet weten welke gegevens we over u verzamelen. 
-          U moet precies weten wat wij met uw gegevens doen.
-          U dient te weten hoe uw gegevens door ons beschermd worden.
-          U moet de volledige controle hebben over uw gegevens.
 
Gegevens die wij over u verzamelen
Om de Website te bezoeken, hoeft u ons geen persoonsgegevens te verstrekken.
 
Informatie uit correspondentie: Als u contact met ons opneemt via e-mail, webformulieren op de Website gebruikt, of contact met ons opneemt via de post of andere offline-kanalen, verstrekt u bepaalde persoonsgegevens aan ons.
De informatie die we daarbij (via de website) vragen zijn beperkt tot:
 -          Naam (Voornaam of initialen, tussenvoegsel, achternaam)
-                      E-mail adres
-                      Uw bericht                       
 
Als u een lidmaatschap bij de BMO aanvraagt of lid van de BMO bent:
-                      Naam
-                      Telefoonnummer
-                      Adres School/bedrijf
-                      Adres
-                      Bankrekeningnummer 
-                      Uw  bericht
-                      E-mail adres
-                      Naam school/bedrijf          
 
Als u zich als lid van de BMO aanmeldt voor de Community site ( bmo.pleio.nl ) daarnaast nog de volgende gegevens:
-                      Werklocatie
-                      Over mij
-                      Opleiding
-                      Foto          
 
Enquêtegegevens:  Als u deelneemt aan een enquête, verstrekt u bepaalde persoonsgegevens als onderdeel van uw respons, tenzij u anoniem reageert. Onze enquêtes zijn meestal anoniem.
 
Gegevens die wij automatisch verzamelen
Bepaalde gegevens verzamelen wij automatisch zodra u het Platform gebruikt, zie ons Cookiebeleid. 
 
Hoe wij uw gegevens gebruiken
Wij gebruiken de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden:
-    Om u technische ondersteuning te geven.
-          Om te reageren op een opmerking of vraag die u hebt ingezonden.
-          Om activiteiten te voorkomen of actie te ondernemen tegen de activiteiten die (mogelijk) in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving en/of in strijd zijn met onze Gebruiksvoorwaarden, Gemeenschapsrichtlijnen.
-          Om uw deelname aan een activiteit van de BMO te registreren.
-          Om u een nieuwsbrief te kunnen sturen.
-          Om u mailings betreffende activiteiten of zaken aangaande de beroepsvereniging te kunnen sturen.
-          Om uw in verband met lidmaatschap of deelname aan een door de BMO georganiseerde activiteit een rekening te kunnen sturen.
-        Om de BMO Community account te beheren en te onderhouden, en u toegang tot de community te verlenen en gebruik te laten maken van de Apps en Diensten waar u van tijd tot tijd om verzoekt. Uw e-mailadres en wachtwoord worden gebruikt om u te herkennen wanneer u u aanmeldt bij het Platform. De identificatiegegevens van uw apparaten worden gebruikt om te waarborgen dat de apparaten die toegang hebben tot uw Abonnement onder uw beheer zijn.
-             Om u te verzoeken deel te nemen aan enquêtes, de enquêtes af te nemen en de resultaten van de enquêtes te analyseren als u besluit deel te nemen.
-             We gebruiken uw geboortemaand en -jaar om eventueel leeftijdsbeperkingen te hanteren (bijvoorbeeld voor het soort lidmaatschap van de vereniging).
-            Aanvullende informatie die u verstrekt als onderdeel van uw openbare profiel, zoals uw echte naam, links naar uw website en andere sociale media-profielen (maar niet uw e-mailadres), komen op uw profielpagina te staan. Deze informatie kan publiekelijk toegankelijk zijn en kan dan door iedereen worden bekeken die de Community pagina’s bezoekt of gebruik maakt van onze API of andere Diensten. Houd hier rekening mee als u overweegt om extra informatie over uzelf te verstrekken.
-             Als u een Abonnement aanschaft, worden uw naam, adres en betalingsverificatiegegevens gebruikt om uw accountabonnement en -verlengingen te verwerken en om uw betalingen te innen. De betalingsverificatiegegevens worden verstuurd met behulp van SSL-versleuteling (Secure Socket Layer), de standaard in de branche.
De gegevens die u op de Community site plaatst zijn alleen zichtbaar aan leden van de BMO en voor  derden indien u dat toestaat.
Opzeggen/uitschrijven voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
 
Het delen van uw gegevens
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-          Het verzorgen van de internet omgeving van onze website en community site;
-          Het verzenden van de contactformulieren;
-          Het verzenden van nieuwsbrieven en mailings betreffende activiteiten of zaken aangaande de beroepsvereniging;
-          Het verzenden van nota’s voor lidmaatschap en/of deelname aan door de BMO georganiseerde activiteiten;
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft (bijvoorbeeld voor het verwerken van een machtiging om het lidmaatschap te betalen door een bank). 
 
Dienstverleners: Wij maken gebruik van bepaalde gerenommeerde derden, van wie sommigen zich buiten de Europese Economische Ruimte kunnen bevinden, in verband met bepaalde gespecialiseerde diensten met betrekking tot het Platform. Deze derden hebben toegang tot bepaalde gegevens over u, maar alleen indien deze derden die gegevens nodig hebben om hun diensten aan ons te leveren. Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan deze derden, verlangen en eisen wij van deze derden dat zij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde verspreiding, en de persoonsgegevens alleen te verwerken in overeenstemming met onze instructies en voor zover dit noodzakelijk is om hun diensten aan ons te verlenen.
 
Er zijn omstandigheden waarin wij mogelijk een deel van de informatie die wij over u verzamelen of die u aan ons verstrekt, moeten delen. Dit zullen wij doen op basis van de doeleinden zoals hieronder uiteengezet.
-          Om onze belangen te beschermen: Wij mogen uw gegevens verstrekken indien wij van mening zijn dat dit nodig is om onze wettelijke rechten en belangen of die van onze gebruikers, werknemers, bestuurders of aandeelhouders te beschermen of te verdedigen, en/of om de veiligheid en bescherming van het Platform en/of de BMO Community te waarborgen.
-          In het kader van een verenigingsoverdracht: Wij mogen uw gegevens overdragen aan personen of instellingen die alle of nagenoeg alle activa of verenigingsmiddelen verkrijgen, of bij een fusie van onze vereniging, of in geval onze vereniging failliet gaat.
 
 
Cookies en vergelijkbare technologie
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites die je bezoekt op uw computer worden geplaatst. De tekstbestanden kunnen door deze websites worden gelezen en worden gebruikt om u te herkennen als u terugkeert naar een van de websites. Er zijn zogeheten 'permanente cookies' en 'sessiecookies'. Permanente cookies blijven achter op uw computer als u offline gaat, terwijl de sessiecookies worden verwijderd zodra u uw browser afsluit.
Voor meer informatie over cookies, bijvoorbeeld hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u cookies kunt blokkeren en verwijderen, ga naar http://www.aboutcookies.org
 
BMO gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Het gaat daarbij om anonieme informatie. Met de cookies identificeren we geen personen, maar enkel computers. Wij verzamelen hierbij geen persoonsgegevens over u en verstrekken ook geen informatie aan derden..

Er is geen toestemming nodig van de gebruiker voor het lezen of plaatsen van cookies wanneer het gaat om informatie over de kwaliteit of effectiviteit van de geleverde dienst, zolang de gevolgen voor de privacy beperkt zijn.
Hierdoor zijn cookies voor analyse van het gebruik van een website (statistieken) zonder toestemming toegestaan, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Ook cookies van affiliate netwerken mogen zonder toestemming worden gebruikt. Dat geldt eveneens voor a/b test cookies die informatie geven over welke versie van een website de beste resultaten levert.  Zie de wet : http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009950&hoofdstuk=11&paragraaf=11.1&artikel=11.7a&z=2018-07-28&g=2018-07-28
 
Zoals hierboven al is uitgelegd  gebruikt de BMO cookies op de wijze die door de  Telecommunicatiewet onder de uitzonderingen valt om toestemming van de gebruiker te vragen.
 
Toegang tot uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
 Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 
E-mail- en meldingsvoorkeuren bij gebruik BMO Community
Zodra u  als lid van de BMO een account heeft voor de community, kun u uw Instellingen wijzigen door op “Mijn Pagina”te klikken in de menubalk van het scherm en vervolgens in het keuzemenu “Mijn Instellingen” te selecteren. U kunt via een van de opties onder “Mijn Pagina” o.a. geheel aangeven welke e-mailmeldingen (indien van toepassing) u via de community wenst te ontvangen; en welke activiteiten meldingen (indien van toepassing) u de community wenst te ontvangen.
 
Het is ook mogelijk om u op elk gewenst moment af te melden voor e-mail nieuwsbrieven en meldingen (uitgezonderd essentiële accountmeldingen). Dit kun u doen door te klikken op de link onderaan in de e-mail.
 
Delen met andere gebruikers of derden
Als u lid bent van de BMO Community kunt u in hoge mate zelf bepalen met wie u binnen en buiten de BMO Community uw (persoonlijke) informatie, zoals bestanden, foto’s deelt. U kunt delen met bepaalde BMO leden binnen de community, met groepen binnen de community, met leden van het overkoepelende orgaan (www.pleio.nl) of met iedereen die de community bezoekt.
 
 
Minderjarigen
Wij verzamelen nooit opzettelijk persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Indien wij vernemen dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar zonder toestemming van hun ouders/verzorgers, zullen wij deze gegevens zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat wij mogelijkerwijs dergelijke persoonsgegevens verzameld hebben, laat dit ons dan direct weten door een e-mail te sturen naar info@bmo.nu
 
Bewaartermijn
Beroepsvereniging Mediathecarissen Onderwijs bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 
         Gegevens contactformulier
-          Gegevens die u ons stuurt via het contactformulier worden van onze systemen verwijderd of geanonimiseerd (niet herleidbaar tot u), binnen een maand nadat uw vraag/verzoek afgehandeld is.
Gegevens lidmaatschap van de BMO
-          Alle gegevens betreffende uw lidmaatschap worden, daar waar er geen wettelijke bepalingen voor gelden uitgezonderd, binnen een maand na het opzeggen van uw lidmaatschap uit onze systemen verwijderd.
Gegevens account bij de BMO Community
-          Bij beëindigen van uw BMO lidmaatschap vervalt uw lidmaatschap van de BMO Community. De BMO zal binnen een maand na beëindigen van uw lidmaatschap uw account schrappen waardoor alle informatie die binnen uw persoonlijke omgeving staat verwijderd wordt.
U kunt uw account bij de BMO Community op elk gewenst moment verwijderen. Dit doe u op uw Profiel-pagina door daar de juiste optie te kiezen. Houd er rekening mee dat als u uw account verwijdert, alle gegevens die gekoppeld zijn aan uw account, waaronder die u hebt geüpload en ook worden verwijderd en mogelijk niet meer herstelbaar zijn. Voordat u uw account verwijdert, raden wij u derhalve aan om alle inhoud die u hebt geüpload te kopiëren of er een back-up van te maken.
 
N.B. U dient zelf uw lidmaatschap van het overkoepelende platform waarvan de BMO Community deel uit maakt  - www.pleio.nl  - op te zeggen.
                                                                                                                        
Vragen - klachten?
Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, wijzigingen wilt voorstellen in dit Privacybeleid, of wilt weten welke informatie wij opslaan over u, neem dan contact met ons op per e-mail via info@bmo.nu , of schrijf naar ons op dit adres:
Beroepsvereniging Mediathecarissen Onderwijs
p.a  Kerkstraat 59
5735 BX Aarle-Rixtel
 
G.L.M. Lhoëst is de Functionaris Gegevensbescherming van Beroepsvereniging Mediathecarissen Onderwijs. Hij is te bereiken via secretaris@bmo.nu 
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
 
Wijzigingen en updates van dit Privacybeleid
Dit Privacybeleid kan af en toe worden bijgewerkt, en zodra wij dat doen, herzien wij tevens de hieronder vastgestelde Ingangsdatum. Eventuele wijzigingen in ons Privacybeleid worden altijd weergegeven op onze Website, zodat BMO- gebruikers altijd weten welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze informatie kunnen gebruiken en delen. Controleer deze pagina op gezette tijden om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid.
 
Wat als u ons geen gegevens wilt verstrekken?
Als u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken op de manier die in het Privacybeleid (waaronder ons Cookiebeleid) wordt beschreven, stop dan met het gebruik van het Platform..
 
Laatst gewijzigd: 29 november 2020

Disclaimer met betrekking tot de informatie op de website

BMO is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend.

Verder aanvaardt het BMO geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door het BMO of door u.

© 2020 by BMO

Voor informatie : info@bmo.nu               KvK 33300584          Disclaimer                      Privacybeleid